ન ગભરાઇશ પરિણતિ

જીવનની પરિભાષા જ  કઈક વિચિત્ર છે

જીવન  એ તો કદિ પતઝડ નું અને કદિ સાવનનું મિશ્રણ છે …

Advertisements